Ασφάλεια

Ασφάλεια
Όλα τα σκάφη μας καλύπτονται από ασφάλεια Αστικής Ευθύνης προς τρίτους με τα παρακάτω ανώτατα όρια ανά ατύχημα.

  • Σωματικές βλάβες – Θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα κατ΄ατομο 50.000 Ευρώ
  • Σωματικές βλάβες – Θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά συμβάν 500.000 Ευρώ
  • Υλικές ζημιές τρίτων κατά γεγονός και με ανώτατο όριο 150.000 Ευρώ
  • Πρόκληση Θαλάσσιας ρύπανσης κατά γεγονός και με ανώτατο όριο 150.000 Ευρώ

Η ασφάλεια δεν καλύπτει τυχών ατυχήματα που θα προκληθούν στον ενοικιαστή – χειριστή του σκάφους ως και απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβαινόντων.

Skip to content